Walne Zebranie Delegatów w dniu 10.03.2023 r.

Na Walnym Zebraniu Delegatów Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w dniu 10.03.2023 r. bezwzględną większością głosów przyjęto Uchwałą nr 15/2023, treść nowego Statutu KZP działającej przy Centrum Usług Wspólnych w Katowicach z siedzibą: ul. Graniczna 27, 40-017...

Walne Zebranie Delegatów w dniu 18.11.2022 r.

Na Walnym Zebraniu Delegatów Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w dniu 18.11.2022 r. bezwzględną większością głosów przyjęto sprawozdanie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Udzielono absolutorium obu organom za całokształt działalności w czasie kadencji...

Skrót sprawozdania z działalności PKZP za lata 2018-2022

• W w/w okresie odbyło się 48 posiedzeń Zarządu. • W 2018 r. odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zmieniające brzmienie Statutu i Regulaminu Zapomóg. • Przyznano i wypłacono 3867 pożyczek długoterminowych na kwotę 26 867 335,00 zł. • Przyznano i wypłacono 115...