O nas

KZP przy Centrum Usług Wspólnych w Katowicach działa na podstawie

1. Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U.2021, poz. 1666),

2. Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 854),

3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2023 poz. 120)

4. Na mocy postanowień Statutu uchwalonego Uchwałą nr 15/2023 przez Walne Zebranie Delegatów w dniu 10.03.2023 r.

Celem naszej Kasy jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie nieoprocentowanych pożyczek krótko i długoterminowych oraz w miarę posiadanych środków zapomóg w formach szczegółowo określanych w Statucie.

Członkowie organów KZP nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykonywanych czynności.

Nadzór nad działalnością i funckjonowaniem KZP sprawują związki zawodowe, na zasadach określonych w ustawie o KZP.