• W w/w okresie odbyło się 48 posiedzeń Zarządu.
• W 2018 r. odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zmieniające brzmienie Statutu i Regulaminu Zapomóg.
• Przyznano i wypłacono 3867 pożyczek długoterminowych na kwotę 26 867 335,00 zł.
• Przyznano i wypłacono 115 pożyczek krótkoterminowych na kwotę 40 750,00 zł.
• Z Funduszu Zapomóg przyznano 45 zapomóg zdrowotnych i losowych na kwotę 73 850,00 zł.
• Podwyższono maksymalną kwotę pożyczki długoterminowej do 15 000,00 zł.
• Podwyższono maksymalna kwotę pożyczki krótkoterminowej do 500,00 zł.
• Zwiększono okres spłaty pożyczek długoterminowych (9 000,00 zł-15 000,00 zł) do 30 rat.
• Podwyższono kwotę zapomóg zdrowotnych do 2000,00 zł a losowych do kwoty 3000,00 zł.