Na Walnym Zebraniu Delegatów Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w dniu 10.03.2023 r. bezwzględną większością głosów przyjęto Uchwałą nr 15/2023, treść nowego Statutu KZP działającej przy Centrum Usług Wspólnych w Katowicach z siedzibą: ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice.

• Nowy Statut KZP wchodzi w życie z dniem dnia 10 marca 2023 r.
• Traci moc obowiązywania Statut z dnia 26 listopada 2018 r.
• Uchwała wprowadza okres przejściowy dla stosowania dotychczasowych druków warunkujących przyznanie pożyczki na okres do 16 czerwca 2023 r.

Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa przy Centrum Usług Wspólnych w Katowicach jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej została wpisana do rejestru REGON pod numerem identyfikacyjnym 524741305.
W korespondencji na zewnątrz KZP używa swojej nazwy, adresu pracodawcy przy którym została utworzona oraz nadanego numeru REGON.

VADEMECUM dla Członków