Na Walnym Zebraniu Delegatów Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w dniu 18.11.2022 r. bezwzględną większością głosów przyjęto sprawozdanie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Udzielono absolutorium obu organom za całokształt działalności w czasie kadencji
2018-2022.

Spośród zgłoszonych kandydatur wybrano w głosowaniu jawnym nowy Zarząd w składzie:
• przewodnicząca – Janina Pohorylec,
• z-ca przewodniczącej – Irena Król-Stefan,
• skarbnik – Beata Binder-Bańka,
• sekretarz – Katarzyna Bramska,
• członek – Milena Nocoń,
• członek – Katarzyna Czarniecka,
• członek – Teresa Lisowska,
• członek – Sonia Nowara,
• członek – Magdalena Hegenbarth,
• członek – Katarzyna Sowa,
• członek – Hanna Czerwionka.

Spośród zgłoszonych kandydatur wybrano w głosowaniu jawnym nową Komisję Rewizyjna w składzie:
• przewodnicząca – Katarzyna Swoboda,
• członek – Izabela Kukulska,
• członek – Danuta Makowska.

Uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów i weszła w życie z dniem podjęcia tj. 18.11.2022 r.